网站首页 阅读答案 古典名著 中国名著 外国名著 童话寓言 百家讲坛
武侠小说 中外名人 故事传奇 诗歌散文 其它阅读 成才励志 民俗礼仪
您现在的位置: 课外阅读网 >> 阅读答案 >> 古诗文阅读 >> 正文 Ctrl+D 将本页加入收藏夹

《新唐书·李澄传》阅读答案【附译文】

    【目 录】   

 阅读下面的文言文,完成4~7题。
 
 李澄,辽东襄平人,隋蒲山公宽之远胄。以勇剽隶江淮都统李垣府为偏将。又从永平节度李勉军,勉帅汴,表澄滑州刺史。李希烈陷汴勉走澄以城降贼希烈以为尚书令节度永平军。兴元元年,澄遣卢融间道奉表诣行在。德宗嘉之,署帛诏内密丸,授澄刑部尚书、汴滑节度使,澄未即宣,乃行勒训士马。希烈疑,以养子六百戍之。贼急攻宁陵,邀澄至石柱。澄密令焚营伪惊遁者,养子辈果乘以剽掠,澄尽斩之。以告,希烈不能诘。贼遣将翟崇晖率精兵寇陈州,未还,汴军寡,澄度不能制己,又中官薛盈珍持节至,封澄武威郡王,赐实封,乃燔贼旗节自归。希烈既失澄,而崇晖复败,由是奔汝南。
 
 澄引兵将取汴,屯其北门不敢进,及刘洽师屯东门,贼将田怀珍纳之。比澄入,洽已保子城矣。澄乃舍浚仪,两军士日争忿,未能安。会郑州贼将孙液送款于澄,澄遣子清驰赴。先此,河阳李茺使偏将雍希颢攻郑,数残剽,液拒之。及纳清,希颢大怒,急攻郑。清助守,杀河阳兵数千,希颢焚阳武去,澄遂如郑。诏授清检校太子宾客,易名克宁。贞元初,迁澄检校尚书左仆射、养成军节度使。澄始封陇西公,后乃进王爵,每上章,必叠署二封,士大夫笑其野。二年卒,年五十四。
 
 澄之丧,克宁秘不发;阅旬日,欲自领事,其行军司马马铉不许,克宁杀之,加卒婴城,将为乱。刘洽以兵屯境上,遣使谕止,遂自戢,然道闭者半月。诏以贾耽代镇,克宁乃护丧归,悉索府中财夜出,军士从剽之殆尽,澄柩至京,犹赐克宁庄一区、钱千缗、粟麦数千石云。
 
 (选自《新唐书·李澄》,有删改)
 
 4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)
 
 A、李希烈陷汴/勉走/澄以城降贼/希烈以为尚书令/节度永平军
 
 B、李希烈陷汴/勉走/澄以城降/贼希烈以为/尚书令节度永平军
 
 C、李希烈陷汴/勉走澄以城/降贼希烈以为尚书令/节度永平军
 
 D、李希烈陷汴勉走/澄以城降贼/希烈以为尚书/令节度永平军
 
 5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)
 
 A、公,爵位。爵位是表示贵族或功臣身份、地位的称号,分为不同的等级。
 
 B、刑部是古代“六部”之一,掌管刑法、狱讼、军令等事务。其最高长官是刑部尚书。
 
 C、实封,古代食邑制度之一。只有加实封的人才能够收其所得封户的租税。
 
 D、士大夫是古代中国对于社会上具有声望、地位的知识分子和官吏之统称。
 
 6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)
 
 A、李澄作战勇敢剽悍。屡立战功,官职一路升迁,最开始时是江淮都统李垣幕府的副将,最终被封为陇国公,加封王爵。
 
 B、李澄很有计策谋略。兴元元年,在得到德宗亲手书写的帛诏时,他没有立即宣布,而是先集训兵马,为反叛李希烈作准备。
 
 C、李澄忠于朝廷。他被叛乱分子李希烈任命为尚书令,却派人向朝廷表心意;他审时度势,归顺朝廷,朝廷封他为武威郡王。
 
 D、李澄做事很有个性。他在进封王爵后,每次呈上表章,必定会连着签署两个封爵,当时的士大夫都看不惯,讥笑他粗野。
 
 7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)
 
 (1)澄密令焚营伪惊遁者,养子辈果乘以剽掠,澄尽斩之。(5分)
 
 (2)比澄入,洽已保子城矣。澄乃舍浚仪,两军士日争忿,未能安。(5分)
 
 答案:
 
 4.A(原文标点为“李希烈陷汴,勉走,澄以城降贼,希烈以为尚书令,节度永平军”)
 
 5.B(“军令”由兵部掌管)
 
 6.C(“归顺朝廷,朝廷封他为武威郡王”时间错位,应是先封他为武威郡王,后归顺朝廷)
 
 7.(1)李澄悄悄派人焚烧军营假装惊逃,李希烈那些养子果然乘机抢劫,李澄全部斩杀了他们。(得分点:伪(假装、伪装等意思对即可)、遁(逃走、逃遁等意思对即可)、剽掠(抢劫、抢夺、打劫等,意思相近即可)。【评分标准)每个词各1分,句意2分)
 
 (2)等到李澄进入时,刘洽已经占据子城了。李澄于是驻军在浚仪,两军士兵每天忿争,不能安宁。(得分点:比(等到,其他均不得分)、舍(驻军、驻守、安营扎寨、意思对即可)、日(每天、一天天、其他均不得分)。【评分标准】每个词各1分,句意2分)
 
 【参考译文】:
 
 李澄,辽东襄平人,他是隋蒲山公李宽的远世子孙。李澄因勇敢剽悍隶属江淮都统李垣幕府任副将。又跟从李勉到永平军节度使幕府,李勉为汴州节度使,上奏推荐李澄任滑州刺史。李希烈攻陷汴州,李勉逃走,李澄举城投降叛贼,李希烈任他为尚书令,节度永平军。兴元元年,李澄派遣卢融带着奏表抄小路到皇帝外出停驻的地方。德宗嘉奖他,亲手写了帛诏藏在密丸内,授任李澄刑部尚书、汴州节度使。李澄没有立即宣布,而是先集训兵马。李希烈起了疑心,派养子六百人防范他。贼军急攻宁陵,邀令李澄到石柱,李澄悄悄派人焚烧军营假装惊逃,李希烈那些养子果然乘机抢劫,李澄全部斩杀了他们。并将此事报告,李希烈不能追究。贼军派遣将领翟崇晖率领精兵进犯陈州,还没返回,汴州贼军的兵少,李澄估计他们不能控制自己,又有宦官薛盈珍持节来到,封李澄为武威郡王,赐给实封,手是李澄焚烧叛贼旗帜符节归顺朝廷。李希烈已经失去李澄,而且翟崇晖又失败了,因此逃奔汝南。
 
 李澄率领兵将攻取汴州,驻扎在北门不敢进攻,等到刘洽军驻扎东门,贼将田怀珍接纳他。等到李澄进入时,刘洽已经占据子城了。李澄于是驻军在浚仪,两军士兵每天忿争,不能安宁。适逢郑州贼将孙液投降李澄,李澄派遣儿子李清快马前往。先前,河阳李芃派副将雍希颢进攻郑州,多次残酷抢掠,孙液抵抗他。到这时孙液接纳了李清,雍希颢大怒,急攻郑州。李清帮助守护,杀河阳兵数千,雍希颢焚烧阳武后离去,李澄便前往郑州。皇上下诏授任李清检校太子宾客,改名叫克宁。贞元初年,升任李澄检校尚书左仆射、义成军节度使。李澄开始封陇国公,后来又进封王爵,他每次呈上表章,必定连着签署两个封爵,士大夫讥笑他粗野。二年去世,终年五十四岁。
 
 李澄去世后,李克宁秘不发丧,过了十天,想要自己统领军镇事务,而行军司马马铉不同意,李克宁杀了他,增加士卒据城固守,将要作乱。刘洽派兵屯驻在边境上,派使者劝阻,于是停止,但道路断绝了半个月。皇上下诏使贾耽代任节度使,李克宁才护丧而归,他索取府库中的全部财物夜晚出发,军士跟随几乎将城中财物抢夺光了。李澄的灵柩运到京城,朝廷还赐给李克宁一区庄园、一千缗钱、敷千石粮食。
 
 

    【目 录】   

Copyright © 2014-2015 yljxzy.com, All Rights Reserved